2020-09-21 Yrkande om återremiss av ärende Strategi för att minska produktionskostnaderna och möjliggöra billiga bostäder Fastighetsnämnden
2020-09-21 Yrkande om att inte skriva genomförandeavtal med Trafikverket om Station Centralen Fastighetsnämnden
2020-09-21 Yrkande om att inte sälja utrymme för verksamheter i Station Korsvägens mellanplan Fastighetsnämnden
2020-08-31 Yrkande över motion om boendeformer riktade mot äldre HBTQ-personer Fastighetsnämnden
2020-08-31 Protokollsanteckning över MP-motion om att öka den hållbar lokala livsmedelsproduktionen i Göteborgs Stad Fastighetsnämnden
2020-08-31 Yrkande angående att avbryta markanvisningsprocessen frö Västlänken Station Centralen, mittuppgången Fastighetsnämnden
2020-06-15 Yttrande över Markanvisning för bostäder vid Titteridammsvägen om att det är positivt att kommunala särkrav inte ställs samt att målet om hälften bostadsrätter är viktigt Fastighetsnämnden
2020-06-15 Yrkande över Förslag till Göteborgs Stads riktlinje för markanvisningar om att inhämta synpunkter på förslaget från privata aktörer Fastighetsnämnden
2020-06-15 Protokollsanteckning för ärendet Ansökan om planbesked för bostäder och verksamheter vid Kämpegatan om att 350 studentbostäder kan ge en möjlighet för nya aktörer att etablera sig i Göteborg Fastighetsnämnden
2020-06-15 Yrkande med fråga till fastighetskontoret om plan och ekonomi för Villa Ramsäter Fastighetsnämnden
2020-06-15 Protokollsanteckning (D, M, KD, L) över Ändrad upplåtelseform på östra sidan av Långströmsgatan om att omställning till bostadsrätter ska se så fort tillfälle ges (sidan 21) Fastighetsnämnden
2020-05-18 Tilläggsyrkande (D, KD, M, L) angående behovet av ett mer omfattande underlag till varför förvärv av tre fastigheter från lokalkoncernen behöver genomföras ? bifölls Fastighetsnämnden
2020-05-18 Yrkande (KD, M, L, D) om att godkänna och acceptera Egnahemsbolaget som ny huvudman för allmännyttans markanvisningar och därmed låta bostadsrätter och äganderätter ersätta planerade hyresrätter ? bifölls Fastighetsnämnden
2020-04-20 Yrkande (D) angående att avbryta arbete kopplat till markanvisning av Västlänkens Station Korsvägen ? avslogs Fastighetsnämnden
2020-03-16 Yttrande (D) angående att för RegionCity avvakta att gå vidare med den byggnad som bryter kopplingen från Nya Allén via Barngårdsviadukten till Hisingsbron Fastighetsnämnden
2020-03-16 Protokollsanteckning (D) angående behov av tid för ytterligare analys av Investeringsramar 2021- 2030 Fastighetsnämnden
2020-03-16 Yrkande (D,M,L,KD) angående uppdrag till kontoret att ta fram nya underlag för en modell för beräkning av priset vid friköp av tomrättsupplåtna flerbostadshus Fastighetsnämnden
2020-03-16 Yrkande om att inte förlänga markanvisning för Västlänken, Station Haga. Fastighetsnämnden
2020-02-07 Yrkande Byggnadsnämnden angående inriktning ny översiktsplan för Göteborg samt fördjupningar för centrala Göteborg och för Högsbo - Frölunda Byggnadsnämnden
2020-02-03 Protokollsanteckning angående att Fastighetsnämndens verksamhetsplan 2020 är ofullständigt och har betydande luckor Fastighetsnämnden
2020-02-03 Yrkande om återremiss av Yttrande över förslag till detaljplan för stadsutveckling nordväst om Järnbrottsmotet, del 2, för att låta kontoret bifoga utvecklad information om projektekonomin Fastighetsnämnden
2020-02-03 Yrkande (D, KD, M, L) angående Inriktning för Södra Skansberget Fastighetsnämnden
2019-12-17 Protokollsanteckning Granskning av detaljplan för verksamheter, handel och bostäder norr om Centralstationen inom stadsdelen Gullbergsvass Byggnadsnämnden
2019-12-16 Yrkande Byggnadsnämnden angående bygglov för inredning av vind samt yttre ändring av tak på flerbostadshus på Kålltorp 38:30 Byggnadsnämnden
2019-11-18 Yrkande: Fastighetsnämnden (MP, V, D, S) om uppdrag att återskapa ett grönt gång- och cykelvänligt stråk längs hela Kvillestråket Fastighetsnämnden
2019-10-21 Yrkande: Fastighetsnämnden om redovisning av helhetsanalys av funktioner dess disposition för Kv1 Plantaget tillsammans med delar av Skansberget Fastighetsnämnden
2019-10-21 Protokollsanteckning: Fastighetsnämden (D, M, L, KD) om att ett ärende tyvärr inte är till fyllest hanterat av fastighetskontoret Fastighetsnämnden
2019-09-23 Yrkande: Fastighetsnämnden (D, S, V) om krav på mer information i tjänsteutlåtanden vid markanvisningar och ansökan om planbesked Fastighetsnämnden
2019-09-23 Protokollsanteckning: Fastighetsnämnden avseende förslag till bildande av naturreservatet Lärjeåns dalgång Fastighetsnämnden
2019-09-02 Tilläggsyrkande: Fastighetsnämnden ang. att ansökan om planbesked för utbildningslokaler vid Ekedalsgatan även ska innefatta studentbostäder Fastighetsnämnden
2019-06-14 Yrkande: Fastighetsnämnden (KD, M, L, D) ang. tillägg till tomträttsavtal med Keywe Backa AB, ändring av ändamål Fastighetsnämnden
2019-06-14 Yrkande: Fastighetsnämnden (D, S, MP, V) ang. att fortsätta arrendera ut mark till Lärjeholms Odlareförening och Gamlestadens Brevduveförening Fastighetsnämnden
2019-05-20 Yrkande: Fastighetsnämnden (D, MP, V, M, L, KD, S) ang. att inte ansöka om planbesked vid Nya Carlbergsgatan Fastighetsnämnden
2019-04-25 Fråga: Trafiknämnden angående snöröjningen i Göteborg Trafiknämnden
2019-04-24 Yrkande: Fastighetsnämnden (KD, M, L, D) angående att Idrotts och föreningsförvaltningen inte ska agera som mellanhyresvärd för Higab AB:s lokaler till förenings- och kulturlivet. Fastighetsnämnden
2019-04-24 Yttrande: Fastighetsnämnden angående förslag till översiktsplan för Göteborg Fastighetsnämnden
2019-04-24 Yrkande: Fastighetsnämnden angående att avvakta beslut innan fortsatt arbete med detaljplaner för linbanan Fastighetsnämnden
2019-03-18 Yrkande: Fastighetsnämnden (KD, M, L, D) angående att upphäva kravet om förmedling via BoPlats Göteborg i markanvisningsavtal Fastighetsnämnden