2020-04-23 Yrkande: Redovisning av uppdrag om att säkerställa utrymningsövningar SDN Majorna-Linné
2020-04-23 Yrkande: Stadsdelsnämndens verksamhetsnomineringar inför budget 2021-2023 SDN Majorna-Linné
2020-04-23 Yrkande: Förordnande och delegationsrätt i brådskande ärenden SDN Majorna-Linné
2020-04-23 Yttrande: Stadsdelsnämndens verksamhetsnomineringar inför budget 2021-2023 SDN Majorna-Linné
2020-03-25 Yttrande: Remiss om ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad Förskolenämnden
2020-03-18 Yttrande: Utbildningsdepartementets promemoria om ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad Grundskolenämnden
2020-03-18 Yttrand/protokollsanteckning: (Sid 24) Patientsäkerhetsberättelse 2019 Grundskolenämnden
2020-03-18 Yttrande: (Sid 25) Delrapport skolenhetsutredningen Grundskolenämnden
2020-03-12 Yttrande: Uppföljning av verksamhetens systematiska brandskyddsarbete 2019 SDN Majorna-Linné
2020-03-12 Yrkande: Patientsäkerhetsberättelse 2019 SDN Majorna-Linné
2020-02-26 Yttrande: (Sid 9) Verksamhetsplan 2020 för stadsdelsnämnden Majorna-Linné SDN Majorna-Linné
2020-02-26 Yrkande: (Sid 20) gällande nämndens reviderade verksamhetsplan 2020 Förskolenämnden
2020-02-26 Yttrande: (Sid 21) Tjänstresa till Leeds 118-20 mars 2020 Förskolenämnden
2020-02-26 Yrkande: (Sid 22) med anledning av att den finskspråkiga förskolan Havet blir av med sina lokaler i juni 2020 Förskolenämnden
2020-02-25 Yrkande gällande Stadsdelsnämndens yttrande över motion av Anna Karin Hammarstrand (D) om att inrätta riktlinjer för att minska omfånget och förtydliga Göteborgs Stads beslutsunderlag SDN Centrum
2020-02-24 Protokollsanteckning Lokalnämnden angående Åkeredsskolan Lokalnämnden
2020-02-19 Yrkande angående avtal idéburet partnerskap (IOP) insats riktad mot kvinnor från målgruppen EU-medborgare Social resursnämnd
2020-02-11 Yrkande angående: Yttrande över motion om att inrätta riktlinjer för att minska omfånget och förtydliga Göteborg Stads beslutsunderlag SDN Västra Göteborg
2020-02-05 Yttrande angående: Yttrande till utbildnings departementet beträffande promemoria om betyg från åk 4 Grundskolenämnden
2020-02-05 Yttrande från (D) om verksamhetsplan 2020 Grundskolenämnden
2020-02-05 Yrkande: Nämndens verksamhetsplan 2020 Förskolenämnden
2020-01-15 Yrkande angående: Delegationsordning för Göteborgs Stads Grundskolenämnd Grundskolenämnden
2019-12-18 Yrkande angående förlängning av Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Skyddsvärnet och Räddningsmissionen ? tillgång till akut boende och utveckling av riktade insatser för kvinnor i särskilt utsatta situationer Social resursnämnd
2019-12-16 Yrkande Lokalnämnden angående budget 2020 Lokalnämnden
2019-11-20 Yrkande angående Avtal Idéburet Partnerskap (IOP) med Göteborgs räddningsmission, Rättvis Teater ? Socialt mobiliseringsforum för hemlösa Social resursnämnd
2019-11-20 Yrkande angående förlängning av Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Skyddsvärnet och Räddningsmissionen ? tillgång till akut boende och utveckling av riktade insatser för kvinnor i särskilt utsatta situationer Social resursnämnd
2019-10-21 Yrkande Kulturnämnden: ang. att återgå till tidigare öppettider för Kortedala bibliotek Kulturnämnden
2019-05-28 Yrkande SDN Västra Hisingen: ang. återrapportering av privata utförare avseende Lex Sarah SDN Västra Hisingen
2019-05-28 Yrkande SDN Västra Hisingen: ang. hanteringsordning för avvikelser samt Lex Sarah SDN Västra Hisingen
2019-05-28 Yrkande SDN Västra Hisingen: ang. lokaliseringsutredning om ny grundskola, förskola och idrottshall SDN Västra Hisingen
2019-05-28 Yrkande SDN Västra Hisingen: ang. Tvärförbindelse samt en ohållbar trafiksituation vad gäller trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter SDN Västra Hisingen
2019-04-23 Yrkande Grundskolenämnden: gällande undervisning för elever i skyddat boende Grundskolenämnden
2019-03-19 Yrkande SDN Centrum och Majorna-Linné: angående gemensam Familjecentral SDN Centrum
2019-02-12 Yrkande SDN Majorna-Linné: Tilläggsyrkande angående uppföljning av försörjningsstödet i Majorna Linne SDN Majorna-Linné
2019-02-06 Tilläggsyrkande: Lokalnämnden angående Årsrapporten 2018 Lokalnämnden
2019-01-16 Yrkande: Lokalnämnden angående återremittering av budget för komplettering Lokalnämnden