2021-04-21 Yrkande S och D angående uppdrag att utreda konsekvenserna av S o D yrkande gällande pedagogiska måltider Förskolenämnden
2021-04-21 Yttrande D: Förskolenämndens verksamhetsnomineringar inför budget 2022 Förskolenämnden
2021-04-21 Yrkande S och D angående svar på yrkande Incitament istället för ofrivillig omflyttning Förskolenämnden
2021-04-21 Yrkande D, S, M, L, KD angående kompetenshöjande språkinsatser för personal i förskolan Förskolenämnden
2021-04-20 Tilläggsyrkande D och S: (Sid 49) angående förväntansdokument Grundskolenämnden
2021-04-20 Återremissyrkande D och S: (Sid 45) om riktlinjer för hantering av elevs skolplikt vid längre utlandsvistelse Grundskolenämnden
2021-04-20 Återremissyrkande D, V, MP: (Sid 43) Angående reviderade regler för fritidshem, pedagogisk omsorg och omsorg på obekväm arbetstid Grundskolenämnden
2021-04-20 Tilläggsyrkande D: (Sid 34) angående delårsrapport mars 2021 Grundskolenämnden
2020-10-20 Yrkande D: (Sid 28) angående yrkande V, MP återrapport till UBN avseende start av ny skolenhet Utbildningsnämnden
2020-10-20 Yttrande D: (Sid 25) Remiss från Utbildningsdepartementet; En mer likvärdig och effektiv skoltillsyn U2020/04703/GV Utbildningsnämnden
2020-10-20 Yttrande D: (Sid 23) Remiss från Utbildningsdepartementet - Betygsutredningen 2018 (SOU 2020:43) Utbildningsnämnden
2020-10-20 Yttrande D: (Sid 21) angående utredning från Utbildningsdepartementet om planering och dimensionering av Komvux och gymnasieskola (SOU 2020:33) Utbildningsnämnden
2020-10-20 Yttrande kring Göteborg Stads riktlinjer för alkoholservering SDN Centrum
2020-09-22 Yrkande om återremiss angående svar på remiss angående detaljplan för bostäder och lokaler vid före detta Holtermanska sjukhuset SDN Centrum
2020-08-27 Tilläggsyrkande V, MP, M L, C, D: Sid 14) Säkerställande av verksamhetens behov vid utmanande tider SDN Majorna-Linné
2020-08-27 Nytt ärende D: Yrkande om fritidsaktiviteter för barn och unga SDN Majorna-Linné
2020-08-26 Yrkande D, S, V, MP, M, L, KD: Göteborgsförslag, stoppa tvångsförflyttningen av förskollärare (ID: 3142) Förskolenämnden
2020-08-19 Tilläggsyrkande D, S: Riktlinjer för hantering av elevs skolplikt vid hantering av elevs skolplikt vid längre utlandsvistelse Grundskolenämnden
2020-08-19 Nytt ärende D: Uppdrag till förvaltningsdirektören om att utöka skolkapaciteten vid Sannaskolan med extra paviljonger enligt befintligt bygglov Grundskolenämnden
2020-08-19 Nytt ärende D angående säkerställande av tillgång till SU-grupper och särskilt stöd Grundskolenämnden
2020-08-19 Yttrande D: Yrkande från V, MP om ett system med skolspår och tilldelad skola Grundskolenämnden
2020-08-19 Yttrande D: angående yrkande från V och MP om uppföljning av skolplaceringar Grundskolenämnden
2020-08-19 Yrkande D: Intern granskning av skolvalsprocessen 2020 samt förslag till åtgärder 2020-2021 Grundskolenämnden
2020-08-19 Reservation från D: (Sid 48) Uppföljning av skolplaceringar Grundskolenämnden
2020-06-24 Nytt ärende: Yrkande från D om sommarplanering under pågående pandemi SDN Majorna-Linné
2020-06-24 Yrkande S, D, V: (Sid 17) angående aktivt skolval i Göteborgs Stad Grundskolenämnden
2020-06-24 Yrkande D: (Sid 16) Genomförandeplan - grundläggande principer för en ny skolenhetsorganisation Grundskolenämnden
2020-06-24 Yrkande D: (Sid 10) Skolenhetsutredningen- grundläggande principer för en ny skolenhetsorganisation Grundskolenämnden
2020-06-17 Yttrande D: (Sid 37) Redovisning av uppdrag att se över riktlinjer för skolskjuts Grundskolenämnden
2020-06-17 Yttrande D: (Sid 34) Kompletterande budget 2020/reviderade ersättningsbelopp 2020 för kommunal och fristående verksamhet Grundskolenämnden
2020-06-17 Nytt ärende: (Sid 31) Yrkande från S, D, V om att förbereda avskaffandet av aktivt skolval i Göteborgs Stad Grundskolenämnden
2020-06-17 Yttrande D: (Sid 10) Beslut Lär & Lek förskola Förskolenämnden
2020-06-17 Nytt ärende: Yrkande från S och D om tillsyn av fristående verksamheter Förskolenämnden
2020-05-27 Protokollsanteckning D, V, S: (Sid 11) Kartläggning öppna förskolor Förskolenämnden
2020-05-27 Reviderat yrkande V, MP, D: Yrkande från C, MP och D om ofrivillig omplacering av förskollärare inom Göteborgs Stad Förskolenämnden
2020-05-27 Tilläggsyrkande S, D: Yrkande från V, MP och D om ofrivillig omplacering av förskollärare inom Göteborgs Stad Förskolenämnden
2020-05-27 Yrkande D, S, V, MP: Kartläggning öppna förskolor Förskolenämnden
2020-04-23 Yttrande: Stadsdelsnämndens verksamhetsnomineringar inför budget 2021-2023 SDN Majorna-Linné
2020-04-23 Yrkande: Förordnande och delegationsrätt i brådskande ärenden SDN Majorna-Linné
2020-04-23 Yrkande: Stadsdelsnämndens verksamhetsnomineringar inför budget 2021-2023 SDN Majorna-Linné
2020-04-23 Yrkande: Redovisning av uppdrag om att säkerställa utrymningsövningar SDN Majorna-Linné
2020-04-22 Yrkande M, L D: Omsorg som bedrivs i vårdnadshavarens hem på obekväm arbetstid Förskolenämnden
2020-04-22 Tilläggsyrkande D: Förskolenämndens verksamhetsnomineringar inför budget Förskolenämnden
2020-04-22 Protokollsanteckning D: (Sid 11) Förskolenämndens verksamhetsnomineringar inför budget Förskolenämnden
2020-04-22 Yttrande D: Förskolenämnden verksamhetsnomineringar inför budget Förskolenämnden
2020-04-22 Yrkande M, L, D: Enhetsutredning gällande omsorg vid långöppna förskolor på obekväm arbetstid (kväll/helg/natt) Förskolenämnden
2020-04-21 Tilläggsyrkande D: (Sid 8) Förslag till verksamhetsnomineringar inför budget 2021 Grundskolenämnden
2020-04-21 Yrkande D: (Sid 33) Förslag till verksamhet nomineringar inför budget 2021 Grundskolenämnden
2020-04-21 Yttrande D: (Sid 38) Yttrande till Utbildningsdepartementet över betänkandet Nya regler för skolor med konfessionell inriktning Grundskolenämnden
2020-04-21 Ytrrande D: (Sid 46) Yttrande till Skolinspektionen över ansökan från Völund Utbildning AB om godkännande som huvudman för nyetablering av en fristående grundskola och förskoleklass Grundskolenämnden
2020-04-21 Yttrande D: (Sid 32) Förslag till verksamhetsnomineringar inför budget 2021 Grundskolenämnden
2020-03-25 Yttrande: Remiss om ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad Förskolenämnden
2020-03-18 Yttrande: Utbildningsdepartementets promemoria om ökad kompetens om neuropsykiatriska svårigheter och sex och samlevnad Grundskolenämnden
2020-03-18 Yttrande: (Sid 25) Delrapport skolenhetsutredningen Grundskolenämnden
2020-03-18 Yttrand/protokollsanteckning: (Sid 24) Patientsäkerhetsberättelse 2019 Grundskolenämnden
2020-03-12 Yrkande: Patientsäkerhetsberättelse 2019 SDN Majorna-Linné
2020-03-12 Yttrande: Uppföljning av verksamhetens systematiska brandskyddsarbete 2019 SDN Majorna-Linné
2020-02-26 Yrkande: (Sid 20) gällande nämndens reviderade verksamhetsplan 2020 Förskolenämnden
2020-02-26 Yttrande: (Sid 9) Verksamhetsplan 2020 för stadsdelsnämnden Majorna-Linné SDN Majorna-Linné
2020-02-26 Yttrande: (Sid 21) Tjänstresa till Leeds 118-20 mars 2020 Förskolenämnden
2020-02-26 Yrkande: (Sid 22) med anledning av att den finskspråkiga förskolan Havet blir av med sina lokaler i juni 2020 Förskolenämnden
2020-02-25 Yrkande gällande Stadsdelsnämndens yttrande över motion av Anna Karin Hammarstrand (D) om att inrätta riktlinjer för att minska omfånget och förtydliga Göteborgs Stads beslutsunderlag SDN Centrum
2020-02-24 Protokollsanteckning Lokalnämnden angående Åkeredsskolan Lokalnämnden
2020-02-19 Yrkande angående avtal idéburet partnerskap (IOP) insats riktad mot kvinnor från målgruppen EU-medborgare Social resursnämnd
2020-02-11 Yrkande angående: Yttrande över motion om att inrätta riktlinjer för att minska omfånget och förtydliga Göteborg Stads beslutsunderlag SDN Västra Göteborg
2020-02-05 Yrkande: Nämndens verksamhetsplan 2020 Förskolenämnden
2020-02-05 Yttrande angående: Yttrande till utbildnings departementet beträffande promemoria om betyg från åk 4 Grundskolenämnden
2020-02-05 Yttrande från (D) om verksamhetsplan 2020 Grundskolenämnden
2020-01-15 Yrkande angående: Delegationsordning för Göteborgs Stads Grundskolenämnd Grundskolenämnden
2019-12-18 Yrkande angående förlängning av Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Skyddsvärnet och Räddningsmissionen ? tillgång till akut boende och utveckling av riktade insatser för kvinnor i särskilt utsatta situationer Social resursnämnd
2019-12-16 Yrkande Lokalnämnden angående budget 2020 Lokalnämnden
2019-11-20 Yrkande angående Avtal Idéburet Partnerskap (IOP) med Göteborgs räddningsmission, Rättvis Teater ? Socialt mobiliseringsforum för hemlösa Social resursnämnd
2019-11-20 Yrkande angående förlängning av Idéburet offentligt partnerskap (IOP) med Skyddsvärnet och Räddningsmissionen ? tillgång till akut boende och utveckling av riktade insatser för kvinnor i särskilt utsatta situationer Social resursnämnd
2019-10-21 Yrkande Kulturnämnden: ang. att återgå till tidigare öppettider för Kortedala bibliotek Kulturnämnden
2019-05-28 Yrkande SDN Västra Hisingen: ang. återrapportering av privata utförare avseende Lex Sarah SDN Västra Hisingen
2019-05-28 Yrkande SDN Västra Hisingen: ang. hanteringsordning för avvikelser samt Lex Sarah SDN Västra Hisingen
2019-05-28 Yrkande SDN Västra Hisingen: ang. lokaliseringsutredning om ny grundskola, förskola och idrottshall SDN Västra Hisingen
2019-05-28 Yrkande SDN Västra Hisingen: ang. Tvärförbindelse samt en ohållbar trafiksituation vad gäller trafiksäkerheten för oskyddade trafikanter SDN Västra Hisingen
2019-04-23 Yrkande Grundskolenämnden: gällande undervisning för elever i skyddat boende Grundskolenämnden
2019-03-19 Yrkande SDN Centrum och Majorna-Linné: angående gemensam Familjecentral SDN Centrum
2019-02-12 Yrkande SDN Majorna-Linné: Tilläggsyrkande angående uppföljning av försörjningsstödet i Majorna Linne SDN Majorna-Linné
2019-02-06 Tilläggsyrkande: Lokalnämnden angående Årsrapporten 2018 Lokalnämnden
2019-01-16 Yrkande: Lokalnämnden angående återremittering av budget för komplettering Lokalnämnden