2021-01-13 Yttrande D: (Sid 1) angående yrkande från SD om fortlöpande avrapportering till kommunstyrelsen från Göteborgs Stads representanter i styrgruppen för Västsvenska Paketet  
2021-01-13 Reviderat yrkande S, D, V och MP: (Sid 6) Yrkande angående åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets beslut  
2021-01-13 Reviderat yrkande från V, MP, S och D : (Sid 3) Föreningen Galaxens verksamhet i Bergsjön  
2021-01-13 Yttrande D: (Sid 1) Yrkande från V och MP angående extra ersättning till timanställda som arbetat under pandemin  
2021-01-13 Yrkande V, S, D: (Sid 2) Avveckling av aktivt skolval  
2020-12-16 Yrkande S o D: (Sid 2) Redovisning av uppdraget med utveckling av ledningssystemet för systematiskt kvalitetsarbete inom ärenden som kopplas till hedersrelaterat våld och förtryck  
2020-12-16 Nytt ärende D: (Sid 2) Yrkande angående stadslantgården Galaxen  
2020-12-16 Nytt ärende D: (Sid 2) Hemställan till Trafikverket angående bullerstörningar  
2020-12-16 Reviderat yrkande Do S: (Sid 2) angående yrkande Do S om uppdrag till HIGAB angående Landala Högreservoar  
2020-12-16 Yttrande D: (Sid 1) angående yrkande från S om åtgärder med anledning av Arbetsmiljöverkets beslut  
2020-12-09 Yrkande D: (Sid 1) Genomförandeavtal avseende detaljplan för Västlänken station Centralen med omgivning inom stadsdelen Gullbergsvass i Göteborg  
2020-12-09 Yrkande D: (Sid 3) Antagande av detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, del 1, inom stadsdel Lorensberg  
2020-12-09 Yrkande D, M, L, C o KD: (Sid1) Redovisning av uppdrag hur stadens uppvärmning kan ställas om till förnyelsebart  
2020-12-09 Yrkande M, L, C, D o KD: (Sid2) Redovisning att utreda avtal och placering för ett regionalt atödcentrum för personer utsatt för hedersrelaterat våld och förtryck  
2020-12-09 Tilläggsyrkande MP, V, S, D, M, L, C o KD: (Sid 1) Förlängning av beslut om tillfälliga möjligheter att delta i sammanträden på distans  
2020-12-09 Yrkande D: (Sid 1) angående yrkande från SD om att återinföra avgiftsfri förskola under veckorna 28-31  
2020-12-09 Reviderat yrkande D o S: (Sid 5) Förstärkning av förskolenämndens ekonomi  
2020-12-09 Yrkande D: (Sid 2) angående yrkande från SD att Göteborgs Stad tillkännager regeringen sin mening om öppettider på restauranger  
2020-12-09 Yttrande M, L, C, KD och D: (Sid 2) Motion av Karin Pleijel (MP) och Elisabeth Undén (MP) om att öka den biologiska mångfalden och förbättra reningen av dagvatten  
2020-12-09 Yrkande M, L, C, D, S o KD: (Sid 1) Motion av Birgitta Lindgren Karlsson (D) om att utreda inrättandet av en förvaltningsöverskridande samverkansgrupp för att säkerställa en god arbetsmiljö för chefen som arbetstagare  
2020-12-09 Tilläggsyrkande D: (Sid 2) Remiss från Trafikverket ÅVS stråkets väg 158, Göteborg - Kungsbacka  
2020-12-09 Yttrande D:(Sid 2) Angående antagande av detaljplan för Universitetet vid Renströmsparken, del 1, inom stadsdel Lorensberg  
2020-12-09 Tilläggsyrkande M, L, C, S, MP, V, D o KD: (Sid 2) Göteborgs Stads avfallsplan för 2021-2030  
2020-11-25 Yrkande D: (Sid 2) Redovisning av uppdrag att se över verksamhet och inriktning för stadens internationella omvärlds- och intressebevakning  
2020-11-25 Tilläggsyrkande MP, V, S, D: Förlängning av beslut om tillfälliga möjligheter att delta i sammanträden på distans  
2020-11-11 Reviderat yrkande D och S: (Sid 4) angående stadens rutiner för att säkerställa att anställda inom staden inte har kopplingar till extremism och gängkriminalitet  
2020-11-11 Tilläggsyrkande D: (Sid 1) Reviderat genomförandebeslut, Kvilleleden och gator i Backaplan  
2020-11-11 Yrkande D: (Sid 1) Reviderat yrkande från S, V, MP, M, L, C och särskilt yttrande KD angående Fritidsbanken  
2020-11-11 Yttrande D: (Sid 1) Redovisning av utredning gällande hur smittspridningen av Covid-19 inom äldreomsorgen har kunnat leda till så höga dödstal på vissa boenden  
2020-11-11 Yrkande D: (Sid 5) Yrkande från V och MP om att kartlägga nedskärningarna inom socialtjänsten  
2020-11-11 Yttrande D: (Sid 1) Revidering av Göteborgs Stads riktlinje för hemtjänst avseende rambeslut, ersättningsmodell och taxa samt förenklat beslutsförfarande  
2020-11-11 Yrkande D: (Sid 1) Yrkande från SD angående omfördelning av förslag till kommuntal 2021  
2020-11-11 Yrkande MP, V, S, D: (Sid 2) Angående motion av Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) om skolskjuts för elever i grundsärskolan  
2020-11-11 Yrkande MP, V, D, S: (Sid 2) Motion av Karin Pleijel (MP) och Klara Holmin (MP) om att skydda havets ålgräsängar  
2020-11-11 Yrkande D: (Sid 1) Remiss från Trafikverket - Åtgärdsvalsstudie Metrobuss  
2020-11-11 Yrkande D: (Sid 4) Samrådsremiss 2 för ny järnväg mellan Göteborg-Borås, en del av nya stambanor  
2020-11-11 Reviderat yrkande D: (Sid 1) Förslag på råd inom miljö- och klimatområdet  
2020-10-21 Yrkande M,L,C,S,D,KD: Reviderat reglemente för Göteborgs Stads valnämnd samt komplettering i kommunstyrelsens reglemente  
2020-10-21 Yrkande S, D: (Sid 6) Revidering av kulturnämndens avgifter  
2020-10-21 Yttrande D: (Sid 5) Revidering av kulturnämndens avgifter  
2020-10-21 Yttrande D: (Sid 6) Remiss från Utbildningsdepartementet - Stärkt kvalitet och likvärdighet i fritidshem och pedagogisk omsorg (SOU 2020:34)  
2020-10-21 Yrkande D: (Sid 2) Remiss från Trafikverket - Åtgärdsvalsstudie Lundbyleden (TRV 2020/10282)  
2020-10-21 Yttrande D: (Sid 3) Remiss från Finansdepartementet - Betänkande Kontroll ökad tilltro - en ny myndighet för att förebygga, förhindra och upptäcka felaktiga utbetalningar från välfärdssystemen  
2020-10-21 Yrkande MP, V, S och D:Motion av Bosse Parbring (MP) och Karin Pleijel (MP) om skolskjuts för elever i grundsärskolan  
2020-10-14 Nytt ärende: Yrkande från D angående kvalitetssäkrad äldreomsorg  
2020-10-14 Nytt ärende: Yrkande från D angående stadens rutiner för att säkerställa att anställda inom staden inte har kopplingar till extremism och gängkriminalitet  
2020-10-14 Yrkande M, L, C, S, D, KD): (Sid 1) Yrkande från MP och V angående Sluta skjut  
2020-10-14 Yrkande D: (Sid 4) Yrkande från S angående kartläggning och bekämpning av klanbaserad kriminalitet  
2020-10-14 Yrkande D: (Sid 3) Yrkande från SD angående en aktuell nulägesanalys av hotbilden från den islamistiska, den våldsbejakande autonoma miljön, samt hotbilden från och mellan olika etniska och religiösa grupper i Göteborg  
2020-10-14 Yrkande D: (Sid 3) Hemställan från Higab om avyttring av fastigheten Änggården 718:141 - Hälsovetarbacken samt Änggården 36:1 - Biotech Center  
2020-10-14 Yrkande D: (Sid 4) Yrkande från S angående utökad samverkan med rättsvårdande myndigheter för att motarbeta gängkriminalitet  
2020-09-30 Återremissyrkande D: (Sid 2) Göteborgs Stads riktlinje för värdighetsgarantier inom äldreomsorg samt redovisning av uppdrag att utreda ett kompensationssystem när det brister  
2020-09-30 Yrkande D: (Sid 1) Hemställan från Higab AB om investering i nytt magasin till kulturnämndens samlingar  
2020-09-30 Yrkande D, M, L, C, KD: (Sid 1) Redovisning av uppdrag att revidera Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck utifrån Amanda-kommissionens rekommendationer  
2020-09-30 Yrkande D: (Sid 3) Anmälan av områden i Göteborgs Stad som ska begränsas från asylsökandes egenbosättning  
2020-09-30 Yttrande D: (Sid 1) Yrkande från S, V och MP angående fortsatt anställningstrygghet för begränsat antal medarbetare i stadens bolag  
2020-09-30 Yrkande D: (Sid 1) Inhyrning av nya magasinslokaler för kulturnämndens samlingar  
2020-09-30 Yrkande D: (Sid 2) Hemställan från Business Region Göteborg gällande elektrifierat transportsystem  
2020-09-30 Yrkande D: (Sid 3) Förslag på råd inom miljö- och klimatområdet  
2020-09-30 Yrkande D: (Sid 1) Avyttring av kommersiella fastigheter inom Higab AB, Förvaltnings AB, Göteborgs Lokaler och Göteborgs Stads Parkering AB  
2020-09-30 Yttrande D: (Sid 1) Remiss från Socialdepartementet - Grundpension, några anslutande frågor (SOU2020:32)  
2020-09-30 Yrkande MP, V och D: (Sid 5) Redovisning av uppdrag avseende projektet Skeppsbron  
2020-09-30 Nytt ärende: (Sid 2) Yrkande från D angående tystnadskulturen inom kommunens organisation som hämmar arbetet mot kriminella  
2020-09-30 Yttrande D: (Sid 3) Yrkande från V och MP om att stoppa rekryteringen till kriminella gäng  
2020-09-30 Yrkande D: (Sid 3) Yrkande från V och MP angående extra ersättning för personal i äldreomsorgen  
2020-09-30 Yttrande S, D: (Sid 1) Utseende av ledamöter till Göteborgs Stads trygghetsråd  
2020-09-16 Yrkande D, S, V: Liseberg Ab´s hemställan om ställningstagande avseende försäljning av fastighet till Volvo och försäljning av fastighet för uppförande av parkeringsanläggning  
2020-09-16 Yrkande D: (Sid 3) Yrkande från V och MP angående exra ersättning för personal i äldreomsorgen  
2020-09-16 Yrkande D: (Sid 6) Redovisning av uppdrag att utreda hur det interreligiösa arbetet skulle kunna fortsätta utanför Göteborgs interreligiösa center  
2020-09-16 Yrkande D: (Sid 2) Reviderat yrkande från S, M, L, C, V, MP och särskilt yttrande från KD angående stadens beredskap mot hoten från den radikalnationalistiska miljön  
2020-09-16 Nytt ärende: (Sid 2) Yrkande från D angående hemställan om fler poliser  
2020-09-16 Yttrande D: (Sid 3) Remissvar - Regional utvecklingsstrategi för Västra Götaland 2021-2030  
2020-09-16 Yrkande D: (Sid 3) Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om redovisning och avveckling av kommunalt stöd till studieförbundet Ibn Ruschd  
2020-09-02 Reviderat yrkande: (Sid 3) Redovisning av uppdrag att revidera Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck utifrån Amanda-kommissionens rekommendationer  
2020-09-02 Yttrande: (Sid 2) Farledsfördjupning vid containerterminalen i Göteborgs Hamn  
2020-09-02 Reviderat yrkande: (Sid 1) Ang. yrkande från SD angående hemställan till Skolinspektionen att omgående stoppa Föreningen Framstegsskolans (Römosseskolan) samtliga verksamheter i Göteborg  
2020-09-02 Yrkande från D, S, M, L, C och särskilt yttrande KD: (Sid 2) Yrkande från M, L, C särskilt yttrande KD angående tillåt samåkning på "nya" 158:an  
2020-09-02 Yrkande M, L C, S, D: (Sid 1) angående Göteborgsförslag (3122) för beslut - Skapa EN organisation med totalansvar för stadsrenhållningen  
2020-08-19 Yrkande (Sid 1): Redovisning av uppdrag avseende storlek och utformning av det stadeninterna klimatväxlingssytemet  
2020-08-19 Återremissyrkande (Sid 2): Redovisning av uppdrag att utreda en gemensam arbetsmodell gällande motprestation inom ekonomiskt bistånd  
2020-08-19 Reviderat yrkande D och S (Sid 10) Stoppa aktörer med koppling till kriminalitet och våldsbejakande extremism inom förskola och skola  
2020-08-19 Yrkande D (Sid 2): Redovisning av uppdrag att utreda om den särskilda anställningstryggheten medfört undanträngningseffekter  
2020-08-19 Yrkande D och S (Sid 5): Yrkande SD angående hemställan till Skolinspektionen att omgående stoppa Föreningen Framstegsskolans (Römosseskolan) samtliga verksamheter i Göteborg  
2020-08-19 Reviderat yrkande M, L, C, S, D, KD (Sid 1): Angående motion från MP om mål för inköp av ekologiska livsmedel  
2020-08-19 Återremissyrkande (Sid 4) Redovisning av uppdrag att revidera Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck utifrån Amandakommissionens rekommendationer  
2020-08-19 Reviderat yrkande D, S, M, L, C, KD (Sid1) angående motion från V om ett riktvärde för max antal medarbetare per chef i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag  
2020-06-17 Yttrande: (Sid 2) Reviderat yrkande frn V, MP och S angående plan för insatser till personer som säljer sex eller riskerar att hamna i prostitution.  
2020-06-17 Yrkande: (Sid 1) Motion av Jörgen Fogelklou (SD) om redovisning och avveckling av kommunalt stöd till studieförbundet Ibn Rushd  
2020-06-17 Nytt ärende: Yrkande från D angående uppföljning Lisebergs Jubileumsprojekt  
2020-06-17 Reviderat yrkande:(Sid 7) D,S, V, MP, M, L, C särskilt yttrande KD angående hemställan till Skolinspektionen om att ompröva tillståndet för Föreningen Framstegsskolan (Römosseskolans) verksamheter i Göteborg  
2020-06-17 Nytt ärende: Yrkande från S och D angående att stoppa aktörer med koppling till kriminalitet och våldsbejakande extremism inom förskola och skola  
2020-06-17 Yrkande S och D: (Sid 4) Reviderat yrkande från M, V, L, C, MP och särskilt yttrande KD angående sammansättning av Göteborgs stads trygghetsråd  
2020-06-17 Yrkande D och S: (Sid 3) Lokalisering av nytt centralbad i Göteborg  
2020-06-17 Tilläggsyrkande D och S: (Sid 1) Återrapportering av kommunfullmäktiges uppdrag avseende parkering och infrastruktur  
2020-06-17 Återremissyrkande: (Sid 5) Revidering av Göteborgs stads riktlinje avseende individuellt ekonomiskt bistånd  
2020-06-17 Återremissyrkande:(Sid 1) Godkännande av Handlingsplan 2020-2024 för att nå Målbild Koll2035  
2020-06-03 Nytt ärende: Yrkande från D angående borgerliga vigslar under pågående pandemi  
2020-06-03 Nytt ärende: (Sid 3) Yrkande från D om att uppdatera stadens riktlinjer gällande studentkårernas möjlighet vid tillfälliga serveringstillstånd  
2020-06-03 Nytt ärende: (Sid 2) Yrkande från V, MP och D angående skolskjuts  
2020-06-03 Nytt ärende: Yrkande från D angående hemställan till Skolinspektionen om att ompröva tillståndet för Föreningen Framstegsskolan (Römosseskolans) verksamheter i Göteborg  
2020-06-03 Yrkande: (Sid 6) angående motion av Anna Karin Hammarstrand (D) om att inrätta riktlinjer för att minska omfånget och förtydliga Göteborgs Stads beslutunderlag  
2020-06-03 Nytt ärende: (Sid 3) Yrkande från D om att minska risken för ytterligare slöseri av göteborgarnas pengar  
2020-06-03 Yrkande: (Sid 1) Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressbevakning 2020  
2020-05-20 Tilläggsyrkande: (Sid 2) Avveckla aktivt skolval  
2020-05-20 Yttrande: (Sid 2) ang Motion från (V) om att avveckla valfrihetssystemet enligt LOV i hemtjänsten  
2020-05-20 Yttrande: (Sid 2) ang Motion av (FI) om utbildning, rutiner och screening för att upptäcka våld i nära relation inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad  
2020-05-20 Nytt ärende: (Sid 3) Yrkande från V, S och D om att avveckla aktivt skolval  
2020-05-20 Yttrande: (Sid 1) ang Motion från (FI) om att inrätta en haverikommission kring mäns våld mot kvinnor  
2020-05-20 Yrkande: (Sid 1) Motion av Jenny Broman (V) om ett riktvärde för max antal medarbetare per chef i Göteborgs Stads förvaltningar och bolag  
2020-05-20 Nytt ärende: (Sid 2) Yrkande från D angående skyddsåtgärder för skärgårdsbefolkningen  
2020-05-20 Yrkande: (Sid 8) Stopp för nedskärningar i skolan (Delårsrapport mars)  
2020-05-20 Reviderat yrkande: (Sid 2) Förutsättningar för flytt av skateboardrampen vid Frihamnen vid Frihamnen till Röda Sten  
2020-05-06 Yrkande: (Sid 2) Delårsrapport mars 2020 för kommunledningen  
2020-05-06 Nytt ärende: Yrkande från D angående förutsättningar för flytt av skateboardrampen vid Frihamnen till Röda Sten  
2020-05-06 Tilläggsyrkande: (Sid 1) Godkännande till att skicka förslag till Göteborgs Stads miljö- och klimatprogram 2021-2030  
2020-05-06 Yrkande: (Sid 3) Godkännande till att skicka förslag till Göteborgs stads miljö- och klimatprogram 2021-2030 på remiss  
2020-05-06 Tilläggsyrkande: (Sid 7) Redovisning av uppdrag att ganska hur Göteborgs Stad arbetar mot hedersrelaterat våld  
2020-05-06 Yttrande: (Sid 1) Redovisning av uppdrag att granska hur Göteborgs Stad arbetar mot hedersrelaterat våld  
2020-05-06 Nytt ärende: Yrkande från S, D, M, V, L, MP, C och särskilt yttrande KD angående att samordna cykelarbetet i Göteborgs Stad  
2020-05-06 Yttrande: (Sid 3) Göteborgs Stads måltidspolicy  
2020-05-06 Yrkande: (Sid 1) Redovisning av uppdrag att ta fram pilotprojekt för att stimulera ett fossilfritt byggande  
2020-05-06 Yrkande: (Sid 2) Färdplan Älvstaden version 2020-2021  
2020-05-06 Återremissyrkande: (Sid 2) Redovisning av uppdrag, verka för att det finns möjlighet att välja idéburen välfärd inom respektive stadsdel  
2020-05-06 Nytt ärende: (Sid 4) Yrkande från D angående förhållanden inom myndighetsutövning barn och unga i staden  
2020-05-06 Tilläggsyrkande: (Sid 2) Samråd 1 för ny järnväg mellan Göteborg-Borås, en del av nya stambanor  
2020-05-06 Tlläggsyrkande: (Sid 1) Hanteringsordning för utbyggnad av halvön och underbyggnad av allmänn plats inom detaljplan för blandad stadsbebyggelse vid Järnvågsgatan med flera inom stadsdelen Masthugget  
2020-05-06 Yrkande: (Sid 1) Göteborgsförslag (1000) för beslut-Västlänken; uppdaterad tid- och kostnadsanalys  
2020-04-22 Yttrande: (Sid 2) Redovisning av uppdrag att initiera ett matlyft inom äldreomsorgen i Göteborgs Stad  
2020-04-22 Yttrande: (Sid 2) Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2020  
2020-04-22 Yttrande: (Sid 1) Motion (SD) om att begära ett utdrag ur belastningsregistret vid nyanställningar inom äldreomsorgen  
2020-04-22 Yttrande: (Sid 5) Slutredovisning av svar på Arbetsmiljöverkets föreläggande med krav på åtgärder inom arbetsmiljön i hemtjänsten  
2020-04-15 Yrkande: (Sid 1) Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2020  
2020-04-15 Yrkande: (Sid 4) Förslag till inrättande av fyra regionala nämnder, tidpunkt för överföring av kulturskolan till grundskolenämnden samt fördelning av ansvar för tillståndsärenden  
2020-04-15 Nytt ärende: Yrkande från D angående tjänstledighet för politiska sekreterare  
2020-04-15 Yrkande: (Sid 3) angående yrkande från V, MP och S angående Sjömanskyrkans framtid  
2020-04-15 Yrkande: (Sid 1) Redovisning av uppdrag att utreda digitaliseringslösningar för att uppnå resursförskjutning från handläggning till motprestationsbaserat klientarbete  
2020-04-15 Yrkande: (Sid3) Inrättande av Göteborgs Stads trygghetsråd  
2020-04-15 Tilläggsyrkande: (Sid 1) Remittering av förslag till riktlinje för säkerhetsåtgärder i planering av stadsmiljöer  
2020-04-15 Tilläggsyrkande: (Sid 1) Redovisning av uppdrag att redovisa vilka konsekvenser som förändring av rutinen för nödbistånd har lett till  
2020-04-15 Yrkande: (Sid 3) Redovisning av uppdrag om hur ett medborgarkontor för unga kan etableras  
2020-04-08 Reviderat yrkande: (Sid 2) Förberedelse för ett svårt Corona-scenario  
2020-04-08 Nytt ärende: (Sid 7) Yrkande angående förberedelse för ett svårt Corona-scenario  
2020-04-08 Yrkande: (Sid 3) Yrkande angående V och MP eget yrkande angående tillfälligt höjt stöd till barnfamiljer  
2020-04-08 Nytt ärende: (Sid 2) Yrkande angående retroaktivt åtagande för sjuklöneansvar  
2020-04-08 Nytt ärende: (Sid 2) Yrkande angående utökat system för korttidspermitteringar  
2020-04-08 Nytt ärende: (Sid 2) Yrkande angående Coronakrisens effekter på Higab och dess hyresgäster  
2020-04-08 Nytt ärende: (Sid 2) Yrkande att temporärt ta bort trängselskatten i Göteborg  
2020-04-08 Nytt ärende: (Sid 2) Yrkande att möjliggöra taxiresande till jobbet för att förhindra smittspridning  
2020-04-08 Nytt ärende: (Sid 2) Yrkande angående att tillsvidare avbryta Jubileumsprojektet på Liseberg  
2020-04-08 Nytt ärende: (Sid 2) Yrkande att förenkla resande till jobbet för att förhindra smittspridning  
2020-03-25 Yrkande: (Sid 3) Inrättande av Göteborgs Stads trygghetsråd  
2020-03-25 Yrkande: (Sid 2) Redovisning av uppdrag avseende projekt Skeppsbron  
2020-03-25 Nytt ärende: Yrkande från S och D angående politisk kontroll över de nya nämndernas personalstruktur  
2020-03-25 Yrkande: (Sid 1) Bokslutsberedningen avseende 2019  
2020-03-25 Yrkande: (Sid 2) Reviderat yrkande från V, MP och S angående Sjömanskyrkans framtid  
2020-03-25 Yttrande: (Sid 2) Yrkande från V angående plan för insatser till personer som säljer sex eller som riskerar att hamna i prostitution  
2020-03-25 Reviderat yrkande D: (Sid 4) angående förberedelse för svårt Corona-scenario  
2020-03-25 Yrkande: (Sid 1) Yrkande från V och MP angående tillfälligt höjt försörjningsstöd för barnfamiljer  
2020-03-25 Yttrande: (Sid 1) Motion av Åse Victorin (D) om att utreda IT-utbildningen hos pedagoger  
2020-03-25 Yttrande: (Sid 1) Motion av Åse Victorin (D) om att bevara och utveckla elevers finmotoriska förmåga  
2020-03-25 Yttrande: (Sid 1) Motion av Åse Victorin om en enhetlig skärmpolicy för förskola och skola  
2020-03-11 Yrkande: (Sid 2) Begäran om yttrande från kommunfullmäktige avseende avsägelse av rätten att utse ledamöter och revisorer i Robert Dicksons stiftelse  
2020-03-11 Yrkande: (Sid 1) Göteborgs Stads plan för barn- och ungkultur 2020-2023  
2020-03-11 Yrkande: Begränsning av asylsökandes möjlighet till eget boende i vissa områden  
2020-03-11 Reviderat yrkande(sid 2) från D och S angående Idrottsstaden Göteborg  
2020-03-11 Reviderat yrkande (sid 5) från V, S, D och MP angående finansiering av avgiftsfri simundervisning  
2020-03-11 Yrkande angående: (Sid 3) Yrkande från SD om att avveckla kommunens stöd till studieförbundet Ibn Rushd  
2020-03-11 Yrkande: (Sid 2) Avslut av projekt linbana samt ställningstagande om alternativa kollektivtrafiklösningar  
2020-03-11 Yrkande: (Sid 1) Motion av Birgitta Lindgren Karlsson (D) om att utveckla inrättandet av en förvaltningsöverskridande samverkansgrupp för att säkerställa en god arbetsmiljö för chefen som arbetstagare  
2020-03-11 Nytt ärende: (Sid 5) Yrkande från D angående Inspektionen för vård och omsorg (IVO) tillsynsrapport om Sociala barn- och ungdomsvården  
2020-03-11 Reviderat yrkande: (Sid 4) Angående tydlig information om risker med kusinäktenskap  
2020-02-26 Yrkande: (Sid 1) Redovisning av uppdrag att utreda hur och var det fulla ansvaret ska ligga att sammanställa antalet barn som förs utomlands från Göteborg av hedersrelaterade anledningar  
2020-02-26 Reviderat yrkande: (Sid 1) Försäljning av del av fastigheten Björsared 1:2  
2020-02-26 Nytt ärende: Yrkande från D angående Idrottsstaden Göteborg  
2020-02-26 Yrkande: (Sid 1) Hemställan från Kulturnämnden om utökad ram  
2020-02-26 Reviderat yrkande: (Sid1) Redovisning av uppdrag att utreda lämpligt huvudmannaskap och fortsatt finansiering inom Göteborgs Stad för Slottsskogsobservatoriet  
2020-02-26 Reviderat yrkande från D (sid 7) angående öppna plaster till media under kommunstyrelsens sammanträäden.  
2020-02-26 Yrkande: (Sid 4) Strategisk planeringsfunktion - fortsatt utredning av facknämndernas organisation  
2020-02-05 Tilläggsyrkande: (Sid 1) Göteborgs Stads plan för stärkta insatser mot rasism  
2020-02-05 Yrkande: (Sid 1) Nulägesanalys över personalförmåner i förvaltningar och bolag inför avveckling av icke stadengemensamma personalförmåner samt uppdrag om revidering av Göteborgs Stads riktlinje för personalförmånerd  
2020-02-05 Reviderat yrkande: (Sid 1) Återrapport av delutredning för projekt i Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet  
2020-02-05 Yrkande: (Sid 3) Utveckling av lokal- och digital demokrati, fullmäktiges roll i demokratiarbetet och en gemensam geografisk indelning inom Göteborgs Stad  
2020-02-05 Reviderat yrkande: (Sid 4) Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningarna för att samla det fulla kommunala ansvaret för stadens lantgårdar på en huvudman  
2020-02-05 Yrkande: (Sid 2) Redovisning av uppdrag att utreda de tekniska och ekonomiska förutsättningarna för att uppföra en temporär arena på ett tidsbegränsat bygglov i Frihamnen  
2020-02-05 Reviderat yrkande: (Sid 4) Tid- och genomförandeplan för förändring av stadsdelsorganisation samt komplettering avseende nämndstruktur  
2020-02-05 Yttrande: (Sid1) Remiss från Västkom - Samverkan för barns och ungas bästa mellan Västra Götalands kommuner och Västra Götalandsregionen  
2020-02-05 Reviderat yrkande: (Sid 1) Yrkande från MP och V angående barnkonventionen  
2020-02-05 Yrkande: (Sid 2) Redovisning av uppdrag att utreda lämpligt huvudmannaskap och fortsatt finansiering inom Göteborgs Stad för Slottskogsobservatoriet  
2020-02-05 Yrkande: (Sid 3) Yrkande från V, MP och S angående finansiering av avgiftsfri simundervisning  
2020-01-15 Yrkande angående: (sid 2) Anslutning till Convenant of Mayors for Climate & Energy 2030 targets, Nya Borgmästaravtalet  
2020-01-15 Återremissyrkande: (Sid 5) Göteborgs Stads plan för barn- och ungkulturen 2020-2023  
2020-01-15 Återremissyrkande: (Sid 1 ) Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar  
2020-01-15 Yttrande: (Sid 2) Yrkande från SD angående avgiftsfria blöjor i förskolan  
2020-01-15 Yrkande: (Sid 1) Redovisning av uppdrag om förslag på hur stadens nämnder och bolag kan underlätta en snabb omställning till fossila fordon och arbetsmaskiner i stadens egna verksamheter  
2020-01-15 Yrkande: (Sid 2) Inriktning för Göteborg Stads deltagande i Délice  
2020-01-15 Yrkande: (Sid 1) Redovisning av uppdrag att återkomma med förslag på hur staden kan minska klimatavtrycket på pensionsinbetalningar  
2020-01-15 Yrkande: (Sid 1) Redovisning av uppdrag att etablera strukturerat samverkan med Skatteverkets bosttningskontroll  
2020-01-15 Yrkande: (Sid 1) Yrkande från MP och V angående barnkonventionen  
2020-01-15 Nytt ärende: (Sid 4) Yrkande från D angående öppna platser till media under kommunstyrelsens sammanträden  
2020-01-15 Yrkande: (Sid 5) Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Peijel (MP) angående tillköp i kollektivtrafiken  
2020-01-15 Yrkande: (Sid 3) Motion av Shahbaz Khan (S), Ingrid Andreae (S), Amalia Pedersen (S), Saida Hussein (S), Lena Landén- Olsson (S) om tillköp av sommarlovskort i kollektivtrafiken  
2019-12-11 Tilläggsyrkande: (Sid 4) Utlys klimatnödläge omedelbart!-skrivelse från miljö- och klimatnämnden  
2019-12-11 Återremissyrkande: (Sid 1) Göteborgs Stads regler för arvoden och ersättningar  
2019-12-11 Yrkande: (Sid 2) Hemställan från social reursnämnd till kommunstyrelsen om att besluta om hur kvarvarande statsbidrag för att asylsökande ensamkommande unga över 18 år ska kunna bo kvar i sin vistelsekommun, ska hanteras  
2019-12-11 Yrkande: (Sid 1) Redovisning av uppdrag att återkomma med förslag på hur staden kan minska klimatavtrycket från pensionsinbetalningar  
2019-12-11 Reviderat yrkande: (Sid 1) Reedovsning av uppdrag att etablera strukturerad samverkan med Skatteverkets bosättningskontroll  
2019-12-11 Yttrande: (Sid 3) Yrkande från SD angående att kommunstyrelsen får i uppdrag att i samförstånd med social resursnämnd lämna in en anmälan om de allvarliga missförhållanden på Nereby ungdomshem till IVO-Inspektionen för vård och omsorg  
2019-12-11 Yrkande: (Sid 1) Motion av Emmali Jansson (MP) och Karin Pleijel (MP) angående sommargågator i Göteborg  
2019-12-11 Återremissyrkande: (Sid 2) Liseberg AB:s försäljning av fastigheten Heden 44:1  
2019-12-11 Yrkande: (Sid 2) Redovisning av uppdraget om hur stadens tjänsteresor kan användas för att trycka på för utvecklingen mot fossilfritt resande  
2019-12-11 Yrkande: (Sid 2) Budget 2020 för kommunledningen  
2019-12-11 Återremissyrkande: (Sid 1) Göteborgs Stads lokalförsörjningsplan 2020  
2019-11-20 Yttrande: (Sid 1) Samlingsärende inom uppföljning- återrapportering sv uppdrag från kommunfullmäktige november 2019  
2019-11-20 Yrkande: (Sid 3) Utlys klimatnödläge omedelbart!- skrivelse från miljö- och klimatnämnden  
2019-11-20 Reviderat yrkande: (Sid 2) Hemställan från kulturnämnden om inriktningsbeslut för om- och tillbyggnad av Göteborgs konstmuseum  
2019-11-20 Tilläggsyrkande: (Sid 2) Göteborgs stads plan för ridsport  
2019-11-20 Yttrande: (Sid 2) Yrkande från S, M, V, L, MP, C och särskilt yttrande KD angående Gothenburg Climate Partnership  
2019-11-20 Tilläggsyrkande: (Sid 1) Uppräkning av arvoden för förtroendevalda för år 2020  
2019-11-20 Reviderat yrkande: (Sid 2) Yrkande från D och S angående omställningsmöjligheter inom Göteborgs Stad  
2019-11-20 Nytt ärende: (Sid 6) Yrkande från D gällande hemställan till Skolinspektionen om att vidta alla tänkbara åtgärder angående bristerna kring Vetenskapsskolan numera Safirskolan för att säkerställa elevernas trygghet och likvärdiga skolgång  
2019-11-20 Nytt ärende: (Sid 1) Yrkande från D angående beslutsunderlag och beslutsprocess i Liseberg AB:s jubileumsprojekt mot bakgrund av kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
2019-11-20 Nytt ärende: (Sid 1) Yrkande från D och S angående granskning av kommunstyrelsens arbetsutskott och trafiknämnden utifrån kommunstyrelsens uppsiktsplikt  
2019-11-06 Yrkande: (Sid 3) Hemställan från kretslopp och vattennämnden om att få göra ett överdrag av nämndens del av exploateringsbudget för planeringsperioden 2016-2019  
2019-11-06 Yrkande: (Sid 1) Göteborgs Stads plan för ridsport  
2019-11-06 Yrkande: (Sid 3) Medgivande för nömnden för arbetsmarknad och vuxenutbildning, nämnden för intraservice och stadsdelsnämnden Lundby att hålla sammanträden med ledamöter på distans inom ramen för ett pilotprojekt  
2019-11-06 Yrkande: (Sid 1) Redovisning av uppdrag om fördjupad genomförandestudie för att anlägga ett friluftsbad i Sannegården  
2019-11-06 Yttrande: (Sid 5) Ställningstagande inför inriktningsplanering för nationell plan för transportsystemet samt regional infrastrukturplan 2022-2033  
2019-11-06 Reviderat yrkande: (Sid 1) Yrkande från SD angående förändringar i utskick av handlingar i kommunstyrelsens sammanträden  
2019-11-06 Nytt ärende: Yrkande från D och S angående omställningsmöjligheter i Göteborgs Stad  
2019-10-23 Återremissyrkande: (Sid 1) Redovisning av uppdrag avseende storlek och utformning av det stadeninterna klimatkompensationssystemet samt förslag på förändringar  
2019-10-23 Reviderat återremissyrkande: (Sid 1) Uppföljning av Göteborgs Stads plan för att förbättra hbtq-personers livsvillkor 2017-2021  
2019-10-23 Yrkande: (Sid 3) Yrkande från SD angående förändringar i utskick av handlingar i kommunstyrelsens sammanträden  
2019-10-23 Yrkande: (Sid 2) Reviderad hemställan från lokalnämnden om kommuncentral kompensation på 32 mnkr för att nå en driftsekonomi i balans 2019  
2019-10-23 Yrkande: (sid 2) Motion av Klara Holmin (MP) och Karin Pleijel (MP) angående tillköp i kollektivtrafiken  
2019-10-23 Yrkande: (Sid 1) Motion av Shahbaz Kahn mfl (S) om tillköp av sommarlovskort i kollektivtrafiken  
2019-10-23 Yrkande: (Sid 3) Remiss från kulturdepartementet-Långsiktighet och stadga i arbetet framåt-en myndighet för romska frågor (Ds 2019:15)  
2019-10-09 Yttrande: (Sid 5) Göteborgs Stads riktlinje för värdighetsgarantier inom äldreomsorg samt redovisning av uppdrag att utreda ett kompensationssystem när det brister  
2019-10-09 Yrkande: (Sid 1) Redovisning av kommunfullmäktiges uppdrag-Konsekvenser vid avveckling av Rosenlundsverket  
2019-10-09 Reviderat yrkande: (Sid 15) Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2020-2023  
2019-10-09 Återremissyrkande: (Sid 1) Redovisning av uppdraget att utreda stadsdelsnämndernas framtida organisation  
2019-10-09 Yrkande: (Sid 12) Revidering av förfrågningsunderlag hemtjänst (LOV)  
2019-10-09 Reviderat yrkande: (Sid 1) Revidering av förfrågningsunderlag (LOV) daglig verksamhet enligt LSS  
2019-10-09 Nytt ärende: (Sid 2) Yrkande från D gällande barn och ungdomar sm förs utomlands från Göteborg av hedersrelaterade anledningar  
2019-10-09 Yrkande: (Sid 1) Valkansliets framtida organisatoriska placering  
2019-10-09 Reviderat yrkande: (Sid 1) Redovisning av uppdrag om finansiering 2019 för observatoriet i Slottsskogen  
2019-10-09 Yrkande: (Sid 2 ) Göteborgsförslag (883) för beslut -Löpande redovisning av kostnader för Västlänken  
2019-09-25 Yrkande: (Sid 4) Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck  
2019-09-25 Yrkande: (Sid 3) Revidering av förfrågningsunderlag hemtjänst (LOV) efter återremittering från KF  
2019-09-25 Yrkande: (Sid 2) Revidering av förfrågningsunderlag (LOV) daglig verksamhet enligt LSS  
2019-09-25 Yrkande: (Sid 1) Redovisning av uppdrag om finansiering 2019 för observatoriet i Slottsskogen  
2019-09-11 Yttrande: (Sid 1) Redovisning av översyn av stadens investeringsstyrning  
2019-09-11 Yrkande: (Sid 1) Konsekvenser för Göteborgs Stad med anledning av Försäkringskassans ändringar av Riksförsäkringsverkets allmänna råd (RAR 2002:6) om assistansersättning  
2019-09-11 Yrkande: (Sid 2) Ägardirektiv för Göteborgs Stadshus AB - översyn och ny struktur  
2019-09-11 Yrkande: (Sid 1) Revidering av förfrågningsunderlag (LOV) daglig verksamhet enligt LSS  
2019-08-28 Yrkande: (Sid 5) Revidering av förfrågningsunderlag hemtjänst (LOV)  
2019-08-28 Yrkande: (Sid 1) Antagande av detaljplan för nöjespark och hotell söder om Liseberg inom stadsdelen Krokslätt  
2019-08-28 Reviderat yrkande: (Sid 3) Göteborgs Stads policy och riktlinje för kommunikation  
2019-08-28 Yrkande: (Sid 1) Principer för långsiktig hållbar hyressättning  
2019-08-28 Yttrande: (Sid 1) Redovisning av uppdrag att utveckla metod för att strategiskt stödja tjänstemannarollen mot organiserad brottslighet  
2019-08-28 Nytt ärende: Yrkande från D angående utredning kring HIGAB och dess olika roller  
2019-08-28 Nytt ärende: Yrkande från D och S angående barn och ungdomar som förs utomlands från Göteborg av hedersrelaterade anledningar  
2019-08-28 Yrkande: (Sid 2) Göteborgsförslag (800) för beslut - Dialogmöte rörande Haga station  
2019-08-21 Yrkande: (Sid 1) Göteborgs Stads policy och riktlinje för kommunikation  
2019-08-21 Yrkande: (Sid 1) Utökat statsbidrag för att ensamkommande unga ska kunna bo kvar under asylprocessen  
2019-08-21 Yttrande: (Sid 1) Utseende, bland kommunstyrelsens ledamöter och ersättare, av två representanter för deltagande vid årsmötet och konferenser i European Coalition of Cities against Racism  
2019-08-21 Yttrande: (Sid 1) Inriktning för uppdraget att justera och uppdatera Göteborgs Stads miljöprogram  
2019-08-21 Yttrande: (Sid 1) Göteborgsförslag (799) för beslut - Ompröva Västlänken. Kan det finnas ett bättre initiativ?  
2019-08-21 Tilläggsyrkande: (Sid 1) Principer för långsiktig hållbar hyressättning  
2019-06-19 Yrkande: (Sid 1) Samordning av Business Improvement District-initiativ  
2019-06-19 Reviderat tilläggsyrkande:(Sid 2) Kommunfullmäktiges uppdrag och kommunstyrelsens återremiss om att utreda parkeringssituationen på Saltholmen/Långedrag  
2019-06-19 Reviderat yrkande: (Sid 1) Redovisning av uppdraget att utreda hur avtalet om särskild anställningstrygghet kan avvecklas  
2019-06-19 Nytt ärende: (Sid 2) Yrkande från S, D, M, V, L, MP, C och särskilt yttrande från KD angående hållbart byggande  
2019-06-19 Nytt ärende: (Sid 2) Yrkande från S, D, M, V, L,MP, C särskilt yttrande KD angående åtgärder för att np ett fossilfritt Göteborg- inköp och upphandling  
2019-06-19 Yrkande: (Sid 1) Redovisning av uppdrag att ta fram ett organisationsförlag till hur en centralt samordnande funktion vid omplacering och omställning kan införas  
2019-06-19 Yrkande: (Sid 1) Strategisk planeringsfunktion - fortsatt utredning av facknämndernas organisation  
2019-06-19 Tilläggsyrkande: (Sid 5) Yrkande från M, L, C och särskilt yttrande KD angående hemställan om att starta en ekonomisk omställning inför 2020  
2019-06-12 Tilläggsyrkande:(Sid 1) Översyn av stadens modell för föreningsbidrag  
2019-06-12 Nytt ärende: Yrkande från S, D, M, V, L, MP, C och särskilt yttrande från KD om fossilfria pensionsinbetalningar  
2019-06-12 Nytt ärende: Yrkande från D, S, MP och V om långsiktig finansiering och huvudmannaskap för Slottsskogsobservatoriet  
2019-05-29 Yrkande: (Sid 1) Redovisningen av kommunfullmäktiges uppdrag - Konsekvenser vid avveckling av Rosenlundsverket  
2019-05-29 Yrkande: (Sid 2) Redovisning av uppdrag att utreda möjligheterna att införa en funktionshinderombudsman  
2019-05-29 Yttrande: (Sid 5) Redovisning av uppdrag att samordna stadens förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism  
2019-05-29 Yrkande: (Sid 4) Konsekvenser för stadens ekonomiska förutsättningar med anledning av regeringens vårändringsbudget samt redogörelser för framställningar från nämnder/styrelser  
2019-05-29 Yrkande: (Sid 2) Yrkande från V, MP och S angående att Göteborg ska ansluta sig till FN-rörelsen The Shift  
2019-05-29 Yttrande: (Sid 2) Redovisning av resultat från Pilotprojekt Friluftsbad i Sannegårdshamnen samt uppdrag om förslag på fler platser där friluftsbad kan möjliggöras  
2019-05-29 Tilläggsyrkande: (Sid 4) Remittering av Göteborgs stads plan för insatser mot rasism 2020-2023  
2019-05-29 Yrkande: (Sid 1) Igångsättningsbeslut för Göteborgs Stads åtgärdsplan för god vattenstatus  
2019-05-29 Yrkande: (Sid 2) Yrkande från M., L och C särskilt yttrande från KD angående avgiftsfri simundervisning  
2019-05-22 Yrkande: (Sid 2) Antagande av detaljplan för Västlänken, Station Korsvägen med omgivning inom stadsdelarna Heden, Johanneberg och Lorensberg i Göteborg  
2019-05-22 Yrkande: (Sid 2) Genomförandeavtal avseende detaljplan för Västlänken, Station Korsvägen med omgivning inom stadsdelarna Heden, Johanneberg och Lorensberg i Göteborg  
2019-05-22 Yrkande: (Sid 2) Genomförandebeslut för projekt knutpunkten Korsvägen  
2019-05-22 Yrkande: (Sid 3) Konsekvenser för stadens ekonomiska förutsättningar med anledning av regeringens vårändringsbudget samt redogörelser för framställningar från nämnder/styrelser  
2019-05-22 Yttrande: (Sid 3) Redovisning av uppdrag att samordna stadens förebyggande arbete mot radikalisering och våldsbejakande extremism  
2019-05-22 Yrkande: (Sid 1) Överföring av ansvar för hyresmodellen från kommunstyrelsen till lokalnämnden  
2019-05-22 Reviderat yrkande: (Sid 2) Revidering av riktlinjer för Göteborgsförslaget  
2019-05-22 Nytt ärende: (Sid 3) Yrkande från S, D, M, V, L. MP och C och särskilt yttrande från KD om åtgärder för att nå ett fossilfritt Göteborg - tjänsteresor, fossilfria drivmedel och transporter  
2019-05-22 Yrkande: (Sid 1) Ansökan och riktlinje för medlemskap i European Coalition of Cities against Racism  
2019-05-22 Yrkande: (Sid 1) Redovisning av uppdrag om finansiering av åtgärdspaket mot antisemitism  
2019-05-22 Yttrande: (Sid 1) Utbildningsdepartementets remiss - Framtidsval - karriärväglednig för individ och samhälle  
2019-05-22 Yttrande: (Sid 1) Remiss från Justitiedepartementet - Ökat skydd mot hedersrelaterad brottslighet  
2019-05-08 Yrkande: (Sid 1) Medlemskap i STRING-network  
2019-05-08 Yrkande: (Sid 1) Revidering av riktlinjer för Göteborgs förslaget  
2019-05-08 Yrkande: (Sid 1) Överföring av ansvar för hyresmodellen från kommunstyrelsen till lokalnämnden  
2019-05-08 Yrkande: (Sid 3) Antagande av detaljplan för verksamheter med mera vid Volvo Lundby inom stadsdelarna Kyrkbyn och Rambergsstaden  
2019-05-08 Yrkande: (sidan 3) Återremiss av Detaljplanen för Volvo Lundby, eftersom planen delvis baseras på linbaneprojektet  
2019-05-08 Yrkande: (sid. 2) angående deltagande i Centrum för hållbar stadsutveckling  
2019-05-08 Yrkande: (Sid 1) Redovisning av uppdrag om att ta fram en modell för hur antalet bostadsförvaltande bolag kan bli färre  
2019-05-08 Yrkande: (Sid 2) Genomförandebeslut avseende Jubileumsparken till och med 2023  
2019-05-08 Tilläggsyrkande: (Sid 2) Redovisning av uppdrag att via Samhällsskydd och beredskap se över stöd och rutiner för anmälan av hot och dödshot mot tjänstepersoner, rektorer, lärare och andra nyckelpersoner i staden  
2019-05-08 Yrkande: (Sid 2) Göteborgs Stads program för attraktiv arbetsgivare 2019-2023  
2019-05-08 Yrkande: (Sid 2) Göteborgs Stads deltagande i Centrum för hållbar utveckling  
2019-05-08 Yrkande: (Sid 1) Redovisning av förslag till åtgärder för att stärka insatserna mot sexuella trakasserier på arbetsplatserna i Göteborgs Stad  
2019-05-08 Tilläggsyrkande: (Sid 1) Redovisning från Got Event AB gällande uppdraget om temporär omfördelning av evenemangsverksamheten i Lisebergshallen samt begäran från idrotts- och föreningsnämnden att nyttja byggrätt  
2019-05-08 Tilläggsyrkande: (Sid 1) Yrkande från D angående prioritering och tidigareläggning av nya älvförbindelser  
2019-05-07 Yrkande: (sid. 2) angående Göteborg stads program för attraktiv arbetsgivare 2019?2023  
2019-05-06 Yrkande: (sid. 2) återremiss Jubileumsparken  
2019-05-03 Yrkande: angående antalet bostadsförvaltande bolag  
2019-05-03 Tilläggsyrkande (sid.2) till Alliansens yrkande angående - Redovisning av uppdrag att via Samhällsskydd och beredskap se över stöd och rutiner för anmälan av hot och dödshot mot tjänstepersoner, rektorer, lärare och andra nyckelpersoner i staden  
2019-05-03 Yrkande och tilläggsyrkande D om nya älvförbindelser (sid. 1 och 3)  
2019-05-03 Tilläggsyrkande: angående medlemskap i STRING-network  
2019-04-10 Yrkande: (Sid 2) Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2019  
2019-04-10 Yrkande: Prioritering och tidigareläggning av nya älvförbindelser  
2019-04-10 Nytt ärende: Yrkande från D angående prioritering och tidigareläggning av nya älvförbindelser  
2019-04-10 Tilläggsyrkande: (Sid 2) Hemställan att fortsätta arbetet med trygghetsskapande åtgärder inom Vallgraven  
2019-04-10 Återremissyrkande: (Sid 1) Göteborgs Stads plan för arbetet mot hedersrelaterat våld och förtryck 2019-2022  
2019-04-10 Tilläggsyrkande: (Sid 6) Redovisning av uppdrag att utreda ett införande av motprestation för försörjningsstöd inom socialtjänsten  
2019-04-10 Tilläggsyrkande: Redovisning av uppdrag att utreda förutsättningar för ett lokalt/regionalt stödcentrum för utsatta för hedersrelaterat våld och förtryck  
2019-04-10 Yrkande: (Sid 1) Färdplan Älvstaden version 2019  
2019-04-05 Yrkande: (sida 2) angående Göteborgs Stads handlingsplan för europeisk omvärlds- och intressebevakning 2019  
2019-03-13 Yrkande: Inrättande av ett Skärgårdsråd under Kommunstyrelsen  
2019-03-13 Yrkande: (Sid 3) Överföring av biblioteksverksamhet - justering av ekonomiska ramar och reglementen samt överlämning av allmänna handlingar och arkiv  
2019-03-13 Yrkande: (Sid 2) Antagande av detaljplan för vård och bostäder vid Fjordvägen inom stadsdelen Askim  
2019-02-27 Yrkande: (Sid 3) Yrkande från S om handlingsprogram för ett fossiloberoende lokalt transportsystem till 2030  
2019-02-27 Tilläggsyrkande: (Sid 1) Lokala åtgärder för att Göteborg ska kunna bli fossilfritt  
2019-02-06 Yrkande: (Sid 1) Remiss från Finansdepartementet: Hemställan om revidering av Göteborgsbilagan i lag om trängselskatt  
2019-02-06 Yttrande: (Sid 1) Motion av Helene Odenjung (L) om att Göteborg Stad ska inleda försöksverksamhet med lärarassistenter  
2019-02-06 Yrkande: (Sid 1) Göteborg Stads policy för service  
2019-01-30 Nytt ärende: Yrkande från D angående inrättande av ett Skärgårdsråd under kommunstyrelsen  
2019-01-30 Yrkande: (Sid 1) Göteborgs Stad i Almedalen 2019  
2019-01-30 Yrkande: (Sid 1) Arbetssätt och initial finansiering för projekt "Stadsutveckling Valhallagatan/evenemangsområdet"  
2019-01-30 Yrkande: (Sid 1) Antagande av detaljplan för Västlänken, Station Haga med omgivning inom stadsdelarna Haga, Inom Vallgraven, Pustervik samt Vasastaden i Göteborg  
2019-01-30 Yrkande: (Sid 1) Genomförandebeslut för Stadsutveckling station Haga  
2019-01-30 Yrkande: (Sid 2) Göteborgs Stads Lokalförsörjningsplan 2019  
2019-01-30 Yrkande: (Sid 3) Redovisning av uppdrag avseende projekt Skeppsbron  
2019-01-16 Yrkande: (Sid 2) Förlängning av samarbetsprojekt KOLV